Om TUFF!

Genom ”att göra” lär vi oss tillsammans och det är så vi bygger kultur och förstår behov. Vi kallar det arbetsintegrerat lärande.

Norrtull är ett nytt äldreboende som valt att vara testbädd i utvecklingsarbetet för att paketera och implementera en verktygslåda som stöd för systematiskt utvecklingsarbete. Norrtulls verksamhetsteam (VT) består av fyra undersköterskor och enhetschef.

Förändringar sker inte genom att man informerar – man måste engagera för att göra skillnad. I TUFF har vi därför ett centralt utvecklingsteam (UT) som leder och coachar verksamhetsteamet med metoder, processer och verktyg. För att minska hinder, skapa dialog och samspel med chefer och politiker har vi även ett ledningsteam (LT). TUFF följs av forskare på Högskolan Väst genom interreg-projektet eTeam för välfärdsteknologi . Med lärande och utvärdering längs vägen kan vi få stöd att skruva och förbättra innan vi startar upp flera enheter.

Vad är problemet?

Visst pågår det mycket fantastiskt utvecklingsarbete redan idag. När man undersöker vad det var som gjorde att man lyckats komma på något nytt eller utveckla något spännande så visar det sig ofta att det snarare lyckades ”trots systemet” – än tack vare systemet i offentlig verksamhet. När förändringstakten nu ökar i rask takt i samhället så är det rimligt att ställa frågan om vi som kommun har råd att ha det så?

Utvecklings- och förändringsarbete i kommunal verksamhet saknar ofta:
 • Helhetsperspektiv och systematik (ex. kvalitetsledning, värdegrundsarbete, digitalisering, förnyelsearbete)
 • Processtöd och kompetens för att strukturera upp utvecklings- och förändringsarbete
 • Ledning och styrning som stimulerar nytänkande och förändring liksom uppföljning av utvecklingsarbete
 • Organisering och strukturer för ett hållbart systematiskt utvecklingsarbete
 • Kulturellt stöd för utforskande och testande utvecklingsarbete 
I TUFF tänker vi att medarbetare och chefer kan vara de mest outnyttjade resurserna vi har i vårt utvecklingsarbete? Vi vill genom TUFF utveckla bättre stöd och handlingsutrymme för att kanalisera kunskap, erfarenheter och engagemang tack vare systemets stöd (strukturer, processer, metoder, lärande och samspel). Ledningsfilosofin vi bygger på är tillitsbaserad ledning och styrning.

Utvecklingsområden

Vilka utvecklingsfrågor arbetar vi med?
 • Vilket mål och vision har verksamheten – och vilka förutsättningar krävs för att nå dessa (strategisk, taktisk och operativ nivå)?
 • Hur kan vi integrera systematiskt utvecklingsarbete i verksamheten med fokus på nytänkande (gör vi rätt saker) och ökad kvalité (gör vi saker rätt)?
 • Hur kan vi arbeta utifrån tillitsbaserad ledning och styrning (TBLS) – och vad behöver vi utveckla för att sträva mot TBLS?
 • Hur kan vi ta vara på medarbetares ideér och kompetens i utvecklingsarbetet? Vilken kompetens, strukturer, processer och roller behöver utvecklas?
 • Hur kan vi involvera boende och anhöriga i utvecklingsarbetet för att säkra att vi gör rätt saker?
 • Hur kan vi ta vara på digitaliseringens möjligheter? 
 • Hur kan vi utveckla verksamheten genom att samverka med andra (internt/externt)?

Vad blir förväntat resultat?

Efter fas 1 (juli 2021) förväntas följande effekter:

Kompetenshöjning

För chefer och medarbetare genom lärandeprocesser kopplat till verksamhetsutvecklings-metoder, digitalisering, tillitsbaserat ledarskap, innovationsledning och tjänstedesign

Systematiserat utvecklingsarbete och idéhantering

Stöd att strukturera upp sina utvecklingsprocesser som en integrerad del i verksamhetens arbete och tydliggöra behov, roller och ansvar med stöd av digital plattform. Identifierade hinder utmanas och lyfts till ledningsteam för att hanteras

Metoder för medskapande

Hur och när är det lämpligt att bjuda in anhöriga och boende till medskapande och hur SKR Innovationsguiden kan användas som stöd.

Ökad förståelse för digitalisering och välfärdsteknologi

Hur kan man använda digitaliseringens möjligheter? Vad krävs för organisering, kompetenser, processer som stöd på förvaltningsnivå för att verksamheterna för att kunna testa och/eller implementera nya lösningar? Detta utvecklingsområde kopplas till Uddevalla som en av SKR´s utsedda modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering.

Stödprocesser för samverkan

Hur kan samverkan stärkas med andra aktörer i kommunen och samhället? Vad behöver man tänka på (ex. juidik)?

TUFF-modellen

Som strategisk modell har resultatet från iCare4Fyrbodal vidareutvecklats och anpassats för förnyelse i kommunal verksamhet. Dra med musen över bilderna för att läsa mer om vad respektive utvecklingsområde handlar om.

Vägledande principer

Det ska vara lätt att göra rätt​!

Vi minskar verksamhetens upplevda hinder för att säkra kvalitén.

Vi skapar värde för dom vi finns till för​

Behovsdriven utveckling hjälper oss att lägga resurser på rätt saker.

Vi ställer oss frågan – vad kan vi sluta göra?​

Genom att ifrågasätta uppgifter som inte skapar värde kan tid frigöras för utveckling.

Vi vågar misslyckas

Felrädsla är största hindret för innovation. Som Thomas Edison sa: “Jag har inte misslyckats – jag har bara visat 10 000 sätt som inte fungerar”.

Vi använder digital teknik där det går och händer där det behövs​

Det är inte antingen eller – det är både och.

Vi tänker stort men testar smått​

Genom prototyp och utforskande utvecklingsprocess testar vi tryggt och säkert.

Vi skall ha roligt!​

Motivation är en förutsättning för kreativitet som kommer när det du gör känns roligt och utvecklande.

Vi antar inte – vi frågar

Med Innovationsguidens metodik inkluderar vi användaren I utvecklingsarbetet

Byt perspektiv

Det hjälper hjärnan att tänka “utanför boxen”. Hur skulle ex. IKEA löst utmaningen?