Tuff-resultat del 1 SKR’s Vinnova-projekt: Innovationsförmåga i kommuner (IFK)

TUFF bygger vidare på, och tillgängliggör resultaten på kommunnivå, från Vinnovas-idéslussprojekt iCare4Fyrbodal som Uddevalla kommun koordinerade (I care 4 Fyrbodal – Fyrbodals kommunalförbund) december 2016-mars 2020.

Varför IFK – vad är problemet?

Det senaste decenniet har intresset för innovationsfrågor ökat i kommunsektorn. Pandemin och dess effekter på kommuner och regioners verksamhet har förtydligat behovet av att möta och hantera nya utmaningar. Samtidigt saknar majoriteten av kommuner en strategi eller annan form av styrning av innovationsfrågor. I många kommuner råder en osäkerhet kring hur man ska ta sig an frågorna. Vilka utgångs-punkter är viktiga, vilken kompetens behövs och var ska man lägga fokus? Vad ska IFK resultera i?
Syftet med insatsen är att fler kommuner ökar sin innovationsförmåga genom att kunskap och lärande exempel från idésluss-kommuner tillgängliggörs och att processer för kollegialt lärande i innovations-frågor etableras. Denna insats utgör en strategisk investering för innovation i kommunsektorn.

Projektparter