Givet att värdet skapas i verksamheterna av medarbetare – så blir det en hygienfaktor att se till att de har bästa förutsättningar för detta. Ytterligare en anledning till detta är att ta vara på all kompetens och erfarenhet som medar-betare kan bidra med för att öka utvecklingstakten.

Ledningsteamets (LT) uppgift är därför att undanröja hinder och skapa förutsättningar för verksamheterna för att bedriva framgångsrikt utvecklingsarbete. Även förstås ta beslut och avgränsa när så krävs. Att vara ett ledningsstöd helt enkelt!

Gränsöverskridande kreativ dialog

Exempel på detta blev tydligt under kick-offen (se sid 1) när verksamheten fick beskriva en del av de utmaningar som kommit upp i TUFF. Där verksamheten i en kreativ dialog-workshop beskrev sin ”användarresa” inom 3 områden: (1) tips för nästa nybygge av äldre-boende, (2) behov av tillgång till genomförande-planer på rummen och (3) oändligt krånglig och dysfunktionell ärendeprocess i IT-stödet för att anmäla trasig rullstol till rehab. Insikter ledde till beslut om uppdrag inom 2 av 3 utmaningar fattades på stående fot på plats av socialchefen. Åtgärder påbörjas med utveckling, test och implementering i början av 2021. Tänk så effektivt att samlas i samma rum.

Tillitsbaserad ledning och styrning (TBLS)

TBLS – en ledningsfilosofi som förutsättning för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och nytänkande. Avd. för social omsorg med avd.chef Marion Vaern i spetsen pekat ut TBLS som prioriterat område i verksamhetsplanen. Som uppföljning till Louise Bringselius bok (som alla chefer på avdelningen fick julen 2019) erbjöds nu en digital föreläsning 27 november som avstamp för fortsatt arbeten inom ramen för TUFF. LT består av chefsledet hela vägen från sektionschef (Edina Cehic), avdelningschef social omsorg (Marion Vaern), socialchef (Roger Granat) till ordförande i socialnämnden (Stefan Skoglund). I teamet ingår även enhetschefen för hälso- och sjukvård (Annica Hemberg) liksom avd.chef för Hållbar tillväxt (Anders Brunberg).